Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 81-89
Tác giả: Trịnh Anh Khoa
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/02/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

The correlation between disadvantaged learning elements and learning results of the first ? year students: The case study in Soc Trang Community College

Từ khóa:

Yếu tố gây khó khăn, học sinh - sinh viên năm nhất, kết quả học tập

Keywords:

Disadvantaged learning elements, first ? year students, learning results

ABSTRACT

This study aims to analyze the disadvantaged learning elements affecting the learning process of the first ? year students at Soc Trang Community College. The data were collected from 219 first ? year students after the school year 2012 ? 2013. Some analytical methods such as: statistical analysis, Cronbach?s Alpha, Explored factor analysis (EFA) and Multiple linear regression were used to determine the scale and analyze the data. The results showed that there were four factors (grouped from 15 elements) made it difficult for the first ? year students were: the teacher including 7 elements, the facilities with 4 elements, distant and living conditions with2 elements; and the personal students with 2 elements. In particular,   the facilities were the most affecting factor on the learning process of the first ? year students, followed by theteacher, the personal students and the distant and living conditions.

TóM TắT

Nghiên cứu các yếu tố gây khó khăn trong học tập của học sinh, sinh viên (HSSV) năm nhất tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố gây khó khăn trong học tập của HSSV năm nhất đang học tập tại Trường. Số liệu được thu thập từ 219 HSSV năm nhất sau năm học 2012 ? 2013. Các phương pháp phân tích được sử dụng là thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA), kiểm định Cronbach?s alpha và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả phân tích cho thấy, có 4 nhân tố (được nhóm từ 15 yếu tố) gây khó khăn trong học tập của HSSV năm nhất là: nhân tố thuộc về cán bộ, giảng viên bao gồm 7 yếu tố; nhân tố cơ sở vật chất bao gồm 4 yếu tố; nhân tố khoảng cách, nơi ở bao gồm 2 yếu tố và nhân tố thuộc về bản thân HSSV bao gồm 2 yếu tố. Trong đó, nhân tố cơ sở vật chất là nhân tố gây khó khăn nhiều nhất trong học tập của HSSV năm nhất, kế đến là nhân tố thuộc về cán bộ, giảng viên; nhân tố thuộc về bản thân HSSV và nhân tố khoảng cách, nơi ở.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...