Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 109-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/12/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Job performance and necessary skills for employment after graduate - a case of International Business students in CanTho University

Từ khóa:

Sinh viên tốt nghiệp ngành KDQT, kỹ năng, việc làm

Keywords:

IB graduates, skills, employment

ABSTRACT

This study investigates 168 International Business graduates (IB) from 2011 to June, 2015. The findings show that after graduation, 74.4% students are employed, 7.1% of those are continuing to study at their Master level, and 18.5% are still looking for a job. There is a quite high correlation between job opportunities and their final results, in which students who obtained an excellent or very good degree find a job easier than students who did not. There is also a statistically significant correlation between courses and employment, namely students course 33 and 34 finds more congenial jobs than others. The results of EFA show that there are eight groups of skills factors affecting the possibility of having a job of IB graduates including: sales, leadership, negotiation, foreign trade techniques, applied informatics, cooperation and self-discipline, self-control and Adaptation, Communication.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này khảo sát 168 sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (KDQT) tốt nghiệp năm 2011 đến tháng 6 năm 2015 từ Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi tốt nghiệp có 74,4% sinh viên có được việc làm, 7,1% đang học tiếp cao học và 18,5% chưa có việc làm. Có sự liên hệ khá chặt chẽ giữa việc có được việc làm hiện nay của cử nhân KDQT và kết quả tốt nghiệp, sinh viên có kết quả tốt nghiệp giỏi và xuất sắc dễ có việc làm hơn sinh viên khá và trung bình. Giữa khóa học và việc làm cũng có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê cao, các khóa 33, 34 có việc làm phù hợp chuyên môn cao hơn các khóa còn lại. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho ra kết quả có 8 nhóm nhân tố kỹ năng ảnh hưởng đến việc có được việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành KDQT bao gồm: Bán hàng; Lãnh đạo; Giao dịch đàm phán; Nghiệp vụ ngoại thương; Ứng dụng tin học; Hợp tác và tự làm việc; Tự chủ và thích ứng; Giao tiếp.

Trích dẫn: Phan Thị Ngọc Khuyên và Nguyễn Huy Hoàng, 2016. Hiện trạng việc làm và các nhân tố kỹ năng cần thiết cho việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 109-119.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 314-335
Tạp chí: Hội thảo khoa học phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 2015, tổ chức ngày 8/12/2015 tại Khoa Kinh tê Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...