Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 61-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/03/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Prevalence and antibiotic resistance of vibrio spp.  isolated from swine blood sample, clam and patient with  diarrhea in Tra Vinh Province

Từ khóa:

Vibrio choleae; nghêu; tỉ lệ nhiễm; đề kháng kháng sinh; Trà Vinh

Keywords:

Vibrio choleae, clams, infection rate, antibiotic resistance, Tra Vinh

ABSTRACT

In this study to determine the prevalence of Vibrio spp. on water samples at slaughter, seafood and feces of patients serve for further studies on identification species of Vibrio spp. and their antibiotic resistance. Isolation of Vibrio spp. was carried out on 300 samples including 160 clam samples, 100 swine blood samples and 40 feces of diarrheal patients collected from Tra Vinh hospital, Tra Vinh province. Results indicated that there were 10% clam samples and 4% swine blood samples contaninated by Vibrio spp. whereas no Vibrio spp. was isolated from diarrheal feces. The results of kirby bauer antibiotic sensitivity tests showed that all of the isolated Vibrio spp. strains weresensitive to norfloxacin (100%), chloramphenicol (70%) but 90% of the isolates is resistant to amoxicillin. Three out of 20 (15%) Vibrio spp. isolates were positive for multivalent antisera (O139, Ogawa, Inaba), 10% (2/20) of them was positive for monovalent antisera (Ogawa and Inaba).

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ nhiễm Vibrio spp. trên mẫu nước tại cơ sở giết mổ, thức ăn hải sản và phân bệnh nhân làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về việc định danh loài thuộc Vibrio spp. và sự đề kháng kháng sinh của chúng. Kết quả đã phân lập vi khuẩn Vibrio spp. trên 300 mẫu, bao gồm 160 mẫu nghêu; 100 mẫu huyết heo tại các cơ sở giết mổ và 40 mẫu phân trên bệnh nhân tiêu chảy tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, tỉ lệ phân lập Vibrio spp. lần lượt trên nghêu là 10%, trên huyết heo có pha nước tại cơ sở giết mổ là 4%, chưa có dấu hiệu dương tính trên bệnh nhân tiêu chảy tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả kháng sinh đồ cho thấy đa số vi khuẩn Vibrio spp. nhạy với norfloxacin (100%), với chloramphenicol (70%), và đề kháng hoàn toàn với amoxicillin (90%). Có 15% mẫu dương tính với kháng huyết thanh đa giá (O139, Ogawa, Inaba), tỉ lệ dương tính với kháng huyết thanh đơn giá Ogawa (10%) và với kháng huyết thanh đơn giá Inaba (10%) trên những mẫu bệnh phẩm được phân lập.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...