Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 116-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/03/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Assessment of fishing status of sergestid shrimp on using the bagnet in the coastal region of the Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Đáy, ruốc, năng suất, khai thác

Keywords:

Bagnet, sergestid shrimp, yield, fishing

ABSTRACT

Fishing status of Sergestid shrimp (Acetes spp.) in bagnet was studied from July 2013 until January 2014 in 3 coastal provinces of the Mekong Delta including Bac Lieu, Ca Mau and Soc Trang. Data were collected from survey on 90 households. Results showed that fishing season was from March until August and each household had many bagnets. The fishing yield was not clearly different between West and East shores but depended mainly on the weather. The yield was big different among provinces and within the province at the same time. The yield was less affected by mouth width of the bagnet and also did not depend on the fishermen?s experiences. Bagnet rows were set up 1.5-10 km from the coastline, but the bagnet was located near the coastline get lower yield than the farther ones.

TóM TắT

Tình hình khai thác ruốc bằng nghề lưới đáy đã được nghiên cứu từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014 tại 3 tỉnh ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát 90 hộ khai thác. Kết quả cho thấy rằng mùa vụ khai thác từ tháng 3-8 hằng năm và mỗi hộ có nhiều miệng đáy.  Năng suất khai thác không có sự khác biệt rõ ràng giữa vùng biển phía Đông và phía Tây, nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năng suất khai thác biến động lớn giữa các tỉnh và trong cùng một tỉnh tại cùng một thời điểm. Năng suất ít phụ thuộc vào độ rộng miệng đáy và cũng không phụ thuộc vào kinh nghiệm của ngư dân. Các hàng đáy được đặt cách bờ 1,5-10 km, nhưng đáy gần bờ khai thác kém hiệu quả hơn đáy xa bờ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...