Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 8-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 29/11/2017

Ngày duyệt đăng: 18/06/2018

 

Title:

Electrochemical properties of the electrooxidation of methanol and ethanol on Pt/C and PtRu/C electrodes

Từ khóa:

Hạt nano PtRu, phương pháp dòng - thời, quét thế vòng tuần hoàn, xúc tác điện hóa

Keywords:

Chronoamperometry, cyclic voltammetry, electrocatalyst, PtRu nanoparticle

ABSTRACT

The study is aimed to fabricate the Pt/C and PtRu/C composite electrodes and to study their electrochemical properties in acidified methanol (MeOH) and ethanol (EtOH) electrolyte. The Pt and PtRu nanoparticles were synthesized from H2PtCl6 and RuCl3 solutions by co-precipitation method and were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Field Emission Scanning Electronic Microcopy (FE-SEM). The cyclic voltammetry (CV) in the potential range of -0,3 - 1,6 V (vs Ag/AgCl) showed that the MeOH is more favorable than EtOH for the oxidation upon both Pt/C and PtRu/C. The oxidation of MeOH and EtOH is irreversible and incompleted. The results of chronoamperometry showed that the electrocatalytic activity of composite electrodes is better in MeOH than in EtOH.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu, các điện cực được chế tạo trên cơ sở là các vi hạt Pt/C, PtRu/C và khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực trong môi trường chất điện giải methanol (MeOH) và ethanol (EtOH) đã acid hóa. Các vi hạt nano của kim loại Pt và PtRu được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa từ dung dịch H2PtCl6 và RuCl3. Sau đó, khảo sát cấu trúc bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ tia X. Các phương pháp đo quét thế vòng tuần hoàn (cyclic voltammetry – CV) và đo đặc trưng dòng – thời (chronoamperometry) đã được sử dụng để cung cấp thông tin định lượng về quá trình oxy hóa MeOH và EtOH trên điện cực chế tạo. Trong vùng thế -0,3 – 1,6 V sự oxy hóa MeOH dễ dàng hơn EtOH trên các hệ điện cực Pt/C và PtRu/C. Cơ chế oxy hóa của MeOH và EtOH là bất thuận nghịch và quá trình oxy hóa xảy ra không hoàn toàn. Phương pháp dòng - thời cũng cho thấy sự giảm của hoạt tính xúc tác điện hóa trong môi trường EtOH so với MeOH.

Trích dẫn: Trần Hoàng Quế Anh, 2018. Tính chất điện hóa của hệ xúc tác Pt/C và PtRu/C trong môi trường chất điện giải methanol, ethanol. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4A): 8-16.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...