Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2012
Số tạp chí 8(2012) Trang: 37
Tạp chí: IBD
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: ARD
Số tạp chí 1(2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
Số tạp chí 4(2012) Trang: 75
Tạp chí: Rev in Aqua
Số tạp chí 116(2012) Trang: 7405
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Physical Chemistry A
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Optim Theory Appl
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: AQUA 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: AQUA 2012
Số tạp chí 118(2012) Trang: 48
Tạp chí: Aqua Toxi
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
Số tạp chí 134(2012) Trang: 1399
Tác giả: Trần Minh Phú
Tạp chí: Food Che
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: AQUA 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 344
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: Advances in High Energy Physics
Số tạp chí 100(2012) Trang: 1
Tạp chí: Applied Physics Letters
Số tạp chí 22(2012) Trang: 1
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 76(2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: ICPR 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Climate Change Adatation …
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: IIFET 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 64
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: APE
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: MEKARN
Số tạp chí 18(2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...