Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2005
Số tạp chí (2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
Liên kết:

Học tập là quá trình nhận thức và học có ý nghĩa khi người học xây dựng kiến thức mới trên nền tảng vốn tri thức đã có. Mỗi người học có vốn kinh nghiệm, tri thức và năng lực nhận thức khác nhau nên khác nhau về khả năng lĩnh hội tri thức mới. Để tìm hiểu vốn tri thức cũ của sinh viên sư phạm Sinh K27 và Sinh 01 - Vĩnh Long môn Tiến hóa, tôi sử dụng hệ thống câu hỏi được xây dựng theo mức độ nhận thức của Bloom. Những thông tin thu thập giúp tôi và sinh viên điều chỉnh quá trinhg dạy và học tập hợp lý hơn.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...