Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2014
Số tạp chí Trong PGS. TS Bùi Văn Chính, ThS. Hồ Thị Lan Hương, TSKH Đỗ Ngọc Quỳnh, ThS Nguyễn Ngọc Thái, PGS.TS Dương Nguyên Khang, KS. Nguyễn Ngọc Em(2014) Trang: 121-135
Tạp chí: Sổ tay Hướng dẫn Qyan3 lý chất lượng một số loại bể khí sinh học qui mô nông hộ Ở Việt Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 134-140
Tạp chí: Hội thảo quốc gia bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: THE 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE
Số tạp chí (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: ISBN: 978-604-73-2817-8, p.348-353
Tạp chí: Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (GTSD?14). Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam, October 30th
Số tạp chí (2014) Trang: 434-441
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc
Số tạp chí (2014) Trang: 537-543
Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc
Số tạp chí (2014) Trang: 303-308
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia (QG) lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông", tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 năm 2013
Số tạp chí (2014) Trang: 115-122
Tạp chí: Hội thảo Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh - tháng 6/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 444-449
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
Số tạp chí (2014) Trang: 602-607
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 400-405
Tạp chí: Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - lần thứ VII
Số tạp chí (2014) Trang: 783-787
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 1358-1364
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8, tại Đại học sư phạm TP HCM, ngày 1-2/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí (2014) Trang: 1370 - 1379
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8 - Khoa học Địa lí Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển - Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 392-399
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 8, tại Đại học sư phạm TP HCM, ngày 1-2/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 44-47
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ sáu
Số tạp chí (2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
Số tạp chí (2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...