Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 36-42
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

The self-esteem survey of students in Ho Chi Minh City

Từ khóa:

Tự đánh giá, tính tự chủ, khả năng chia sẻ, tính cách đạo đức, nỗ lực học tập

Keywords:

Self-esteem, self-control, ability of sharing, moral character, endeavor in learing

ABSTRACT

This article presents the result of research on the self-esteem of 234 university students in Ho Chi Minh City. The purpose of the study was to identify the elements of self-esteem of students themselves. This study mainly used quantitative methods. The findings showed that what was self-evaluation nearly the most was moral character, then endeavor in learning elements came to the second, and the ability of sharing ones came to the lowest. The reliability coefficient of self-esteem scale was 0.905. The study results provided educators with scientific information for orienting education.

TóM TắT

Bài viết trình bài kết quả khảo sát việc tự đánh giá của 234 sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của nghiên cứu là xác định các yếu tố của sự tự đánh giá bản thân sinh viên. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng. Kết quả cho thấy sinh viên tự đánh giá tương đối cao yếu tố về tính cách đạo đức, kế đến là sự nỗ lực trong học tập và cuối cùng là khả năng chia sẻ. Hệ số tin cậy của thang đo tự đánh giá là 0,905. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà giáo dục những thông tin khoa học để định hướng giáo dục sinh viên.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...