Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 43-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Evaluating the rating results and predicting students? outcomes based on grey relational analysis  and grey model

Từ khóa:

Phân tích quan hệ xám, mô hình xám, Sinh học, kết quả học tập, phương pháp hiệu quả

Keywords:

Grey Relational Analysis, Grey Model (1, 1), Biology, learning outcomes, effective method

ABSTRACT

This article presents the results of study evaluating the rating results and predicting students? outcomes based on Grey Relational Analysis (GRA) and Grey Model (1, 1) (GM(1,1)). The findings show that the combination of GRA and GM(1,1) not only can assess the rating results in Biology of 30 junior high school students but also help to determine students with  stable learning outcomes and can select students with  potentials for learning. In addition, the comparison results between GRA and GM(1,1) with the method of assessment of students? outcomes based on average score also find that GRA and GM(1,1) can improve the traditional method of evaluating academic performances of students. They provide teachers an effective method for evaluating, classifying and predicting students? outcomes.

TóM TắT

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá kết quả xếp hạng và dự báo kết quả học tập (KQHT) của học sinh (HS) dựa trên phân tích quan hệ xám (Grey Relational Analysis, GRA) và mô hình xám (Grey Model (1, 1), GM(1,1)). Kết quả cho thấy sự kết hợp GRA và GM(1,1) không chỉ có thể đánh giá kết quả xếp hạng trong học tập môn Sinh học của 30 HS trung học cơ sở (THCS) mà còn giúp xác định HS có KQHT ổn định và chọn ra HS có tiềm năng trong học tập. Bên cạnh đó, kết quả so sánh giữa GRA và GM(1,1) với phương pháp đánh giá KQHT của HS dựa trên điểm trung bình cũng cho thấy GRA và GM(1,1) có thể cải thiện phương pháp truyền thống trong việc đánh giá KQHT của HS. Chúng cung cấp cho giáo viên (GV) một phương pháp hiệu quả để đánh giá, phân loại và dự báo KQHT của HS.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...