Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 256-262
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Study on the reproductive characteristics of Malayan leaffish (Pristolepis fasciata)

Từ khóa:

Pristolepis fasciata, Cá rô biển, sức sinh sản, giai đoạn thành thục

Keywords:

Pristolepis fasciata, Malayan leaffish, fecundity, ovarian development stages

ABSTRACT

This study was carried out from May, 2012 to April, 2013 in An Giang University. The study focused on reproductive biology of Malayan leaffish (Pristolepis fasciata) such as sex ratio, ovarian development stages, gonadosomatic index (GSI), spawning season, fecundity and egg size. Fishes were collected once a month along Hau River, An Giang province. Total of 369 fishes were collected during study period. The results showed that, in nature, the ovary of P. fasciata developed through out 6 stages (I-VI). The highest gonadosomatic index of female and male Malayan leaffish were 14.68 and 4.75%, respectively. The spawning season was from December to September, dominated in May and August yearly. The relative average fecundity was 453,514 eggs per kilogram of female and the absolute average fecundity was 41,884 eggs per of female. The
egg diameter was rather small, varying from 0.75 to 1.10 mm (fresh egg, stage IV).

TóM TắT

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2013 tại trường Đại học An Giang. Nghiên cứu tập trung vào đặc điểm sinh học sinh sản của cá rô biển như tỷ lệ đực cái, các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục, hệ số thành thục sinh dục, mùa vụ sinh sản, sức sinh sản và đường kính trứng. Mẫu cá rô biển được thu mỗi tháng một lần trên tuyến sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Có tổng cộng 369 mẫu cá rô biển được thu trong thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuyến sinh dục của cá phát triển qua 6 giai đoạn (I-VI). Hệ số thành thục trung bình của cá rô biển cao, ở cá cái là 14,68%, ở cá đực là 4,75%. Mùa vụ sinh sản từ tháng 12 năm trước đến tháng 9 năm sau, tập trung vào tháng 5 đến tháng 8. Sức sinh sản tương đối trung bình từ 453.514 trứng/kg cá cái, sức sinh sản tuyệt đối trung bình 41.884 trứng/cá cái. Đường kính trứng của cá dao động từ 0,75 ? 1,05 mm, đo ở cá có tuyến sinh dục giai đoạn IV, trứng tươi.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 123-129
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...