Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2015) Trang: 111-116
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hoóc môn steroit lên quá trình chín của noãn bào cá rô biển Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) được thực hiện nhằm xác định khả năng gây chín noãn bào của 3 loại hoóc môn progesteron (P), 17α hydroxyprogesteron (17P) và 17α, 20β dihydroxyprogesteron (17, 20P) trên cá rô biển thông qua sự biến đổi đường kính trứng trước và sau khi tiêm hoóc môn; tỉ lệ noãn bào chín sau khi được tiêm hoóc môn. Nghiên cứu được thực hiện với 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm tương ứng với từng loại hoóc môn steroit ở các mức nồng độ tương ứng là 10, 15, 20 mgP/kg cá cái; 7, 10, 15 mg 17P/kg cá cái và 3, 4, 5 mg 17,20P/kg cá cái. Mỗi mức nồng độ của từng loại hoóc môn được thực hiện trên mỗi cá cái và được lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tiêm 3 loại 17,20P, 17P và P ở các liều khác nhau đều có sự đáp ứng làm tăng đường kính noãn bào so với trước khi tiêm; tỉ lệ chín noãn bào đạt cao nhất với hoóc môn P ở liều 20 mg/kg (75,56%), với hoóc môn 17P ở liều 10 mg/kg (75,55%) và với hoóc môn 17,20P ở liều 5 mg/kg cá cái (92,22%).

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 123-129
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 256-262
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...