Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Inactivation of Bacillus subtilis  vegetative cells in suspensions and spices by pulsed light effects

Từ khóa:

Xung ánh sáng, khử nhiễm, gia vị, B. subtilis

Keywords:

Pulsed light, decontamination, spices, B. subtilis

ABSTRACT

The aim of our study was to assess the impact of a pulsed light (PL) technology on B. subtilis growth on two model matrixes, through bacterial inactivation and cell integrity. First, the effect of PL treatment (light flux of 0.6 J.cm-2/flash) on B. subtilis vegetative cells in liquid state (DO580nm = 0.8) was evaluated. We found that PL treatment leaded to 8 log reduction of B. subtilis vegetative cells while bacterial morphology was not affected. When DNA extract from B. subtilis vegetative cells was analyzed, a significant difference was found between the control and the PL-treated samples. Second, spices, among which ground caraway, ground red pepper and ground black pepper were artificially inoculated with a known concentration of B. subtilis in vegetative state (at logarithmic phase) and then the spices were exposed to PL (light flux of 1 J.cm-2/flash). In this case, PL treatment leaded to a bacterial reduction of about 1 log and serious damage of the microorganism’s parietal structure occurred. To conclude, this work highlights that pulsed light had a potential for inactivation of B. subtilis in both, liquid and dry state but through different mechanisms.

TÓM TẮT

Mục đích của thí nghiệm là nhằm đánh giá tác động của xung ánh sáng
(PL) trên B. subtilis trong hai dạng môi trường (dạng huyền phù và gây
nhiễm trên gia vị) thông qua hai chỉ tiêu chính là khả năng tiêu diệt vi
sinh vật và tác động lên cấu trúc tế bào vi sinh vật. Đầu tiên, thí nghiệm về
tác động của phương pháp xử lý xung ánh sáng (với cường độ năng lượng
0,6 J.cm-2/xung) trên huyền phù của tế bào sinh dưỡng B. subtilis
(DO580nm = 0,8) được thực hiện. Kết quả cho thấy phương pháp này tiêu diệt được 8 log tế bào trong khi hình dạng của tế bào không bị ảnh hưởng. Khi phân tích sự di chuyển của ADN trên gel agar, thì kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa mẫu xử lý và mẫu đối chứng.  Tiếp theo, thí nghiệm nghiên cứu tác động của xung ánh sáng (với cường độ năng lượng 1 J.cm-2/xung) trên ba loại gia vị (tiểu hồi, ớt đỏ và tiêu đen) được gây nhiễm nhân tạo với tế bào sinh dưỡng của B. subtilis (giai đoạn phát triển logarit) được thực hiện. Thí nghiệm này cho thấy phương pháp xử lý bằng xung ánh sáng có thể tiêu diệt được khoảng 1 log tế bào vi sinh vật, quan sát hình ảnh tế bào bằng kính hiển vi điện tử cho thấy hình dạng bên ngoài tế bào vi sinh vật bị phá huỷ dưới tác động của phương pháp xử lý này. Tóm lại, thí nghiệm này cho thấy phương pháp xử lý bằng xung ánh sáng có thể tiêu diệt được tế bào sinh dưỡng của B. subtilis, nhưng cơ chế bất hoạt thì khác nhau.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 156-165
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 21-29
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 28-35
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 30-36
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 51-58
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...