Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 78-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/06/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Determinants of capital adequacy ratio in Vietnamese commercial banks

Từ khóa:

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Ngân hàng thương mại

Keywords:

Capital adequacy ratio, Commercial bank

ABSTRACT

The main objective of the study is to identify the factors affecting the capital adequacy ratio in Vietnamese commercial banks. The author set up multivariate linear regression model with panel data collected from 29 commercial banks in the period of 2013-2017. The model consists of 7 independent variables: bank size, return on assets, net interest margin, equity ratio, loans on assets, loans loss reserves and non-performing loans. The estimation results show that bank size and equity ratio is positive significantly to capital adequacy ratio, while return on assets and loans loss reserves is inversely proportional to capital adequacy ratio. This study has not found evidence of the impact of net interest margin, loans on assets and non-performing loans to dependent variable.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Tác giả xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với dữ liệu dạng bảng được thu thập từ 29 NHTM trong giai đoạn 2013-2017. Nghiên cứu gồm 7 biến độc lập là quy mô ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, thu nhập lãi thuần, vốn chủ sở hữu trên tài sản, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ xấu. Kết quả ước lượng cho thấy nhân tố quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản tỷ lệ thuận đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trong khi đó tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có tỷ lệ nghịch đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Nghiên cứu này chưa tìm thấy bằng chứng tác động của thu nhập lãi thuần, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và tỷ lệ nợ xấu đến biến phụ thuộc.

Trích dẫn: Phạm Phát Tiến và Nguyễn Thị Kiều Ny, 2019. Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 78-84.

Các bài báo khác
6 (2022) Trang: 33-46
Tạp chí: Journal of Management, Economics, and Industrial Organization
7 (2022) Trang: 31-35
Tạp chí: HUFLIT JOURNAL OF SCIENCE
8 (2021) Trang: 527-540
Tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research
29 (2021) Trang: 1-11
Tạp chí: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
8 (2021) Trang: 895-904
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
(2020) Trang: 456-464
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2020, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam, 27-28 August 2020
(2020) Trang: 449-457
Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE, BANKING AND ACCOUNTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT January 6 – 8, 2020 . Hanoi
(2018) Trang: 96-106
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...