Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of 5th Asian Buffalo Association Congress, 18-22 April 2006. Nanning, China
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
(2011) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of the 4th Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference
(2012) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí:  The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
(2009) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of AHAT/BSAS International Conference, Nov 14-18, 2005 Khon Kaen, Thailand
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Encyclopedia of Animal Science
(2012) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
(2008) Trang:
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Proceedings of 5th Asian Buffalo Association Congress, 18-22 April 2006. Nanning, China

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...