Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 50-57
Tạp chí: B IAR Journal of Business Management

The study was conducted from making surveys of 120 employees working in the hotel sector in Kien Giang Province for indicating determinants that influence their job performance such as Job Motivation, Working Environment, Leadership, and Personal Competency. The research methodologies of Cronbach Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Multivariate regression were employed to identify these influential factors. The major findings indicated that these four groups of factors showing a positive correlation to the employee’s job performance; in which, Leadership factors are the most influential elements that cause better working results among staff. Finally, four groups of recommendations and strategic implications to improve such performance are proposed. Keywords: hotel sector, Employee’s Job Performance, Job Motivation, Kien Giang Province.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...