Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (4) (2015) Trang: 19-25
Tạp chí: Journal of Science
Liên kết:

The study was conducted to investigate the current status of chemical and antibiotic application in intensive catfish farms in An Giang province, Vietnam. The use of pharmaceuticals in intensive catfish farming was collected by interviewing 30 intensive catfish farming owners in An Giang province. The investigation revealed that there were 29 disinfection products, 19 restoratives and 16 antibiotics used in one culture cycle. The most applied antibiotics belong to Fluoroquinolone and (β)-lactam groups. The origin and dosage of chemicals were not strictly controlled. In addition, the problems associated with the use of chemicals such as lack of knowledge on recommended dose, method of application and non-selective use of chemicals were identified. There were 96,7 of interviewed-farms which were self-diagnosing fish disease and 80% were choosing pharmaceutical drugs.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...