Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 10-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/11/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Applied skill matrix for human resource management and assessment

Từ khóa:

Khung kỹ năng, chuẩn kỹ năng, nguồn nhân lực, quản trị, đánh giá

Keywords:

Skill framework, Skill Standards, Human resource, management, assessment

ABSTRACT

The lack of uniformity in specialized skills of career leads to difficulty
for enterprises in recruitment, transfer and training to improve
staff qualifications. Setting the skills framework to contribute to systematize and promote the improvement of the skills of staff to carry out the objectives of business strategy. Skills framework to create standardization and uniformity in human resource management activities, is platform for the development of high quality human resources.

TÓM TẮT

Sự thiếu đồng nhất về kỹ năng chuyên môn trong nghề nghiệp dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, thuyên chuyển và đào tạo nâng cao trình độ nhân viên. Việc thiết lập khung kỹ năng góp phần hệ thống hóa và thúc đẩy hoàn thiện các kỹ năng theo chuyên môn của nhân viên trong doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh chiến lược. Khung kỹ năng tạo nên sự chuẩn hóa và đồng nhất trong hoạt động quản trị nhân sự, làm nền tảng cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...