Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 100-107
Tác giả: Nguyễn Minh Kỳ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Monitoring and evaluating of water quality trend at Cu De River in the Da Nang City

Từ khóa:

Chất lượng nước, phân tích xu hướng, quan trắc, sông Cu Đê, xu hướng Mann-Kendall

Keywords:

Water quality, trend analysis, monitoring, Cu De River, Mann-Kendall trend

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present the water quality trend at downstream segment of the Cu De River by statistical approaches. Different water quality parameters including Temperature, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD) and Total Dissolved Solids (TDS) were sampled and analysed. The monitoring stations were identified by the flow direction from West to East, including stations at Truong Dinh Bridge, Hoa Lien, Hoa Vang (S1) and Nam O Bridge, Hoa Hiep, Lien Chieu (S2). The studied results are analyzed and tested by linear regression model and Mann-Kendall nonparametric statistical method. The trends of DO level at the monitoring stations S1 and S2 increase 10.5 and 13.3% per year, respectively (p<0.05). In contrast, the contents of COD at monitoring stations S1 and S2 decrease -5.0 and -5.8% per month, respectively (p<0.001). Regarding changing trend of BOD5 level in monitoring station S2, the Mann-Kendall nonparametric statistical test results has a decrease value of approximately -34.3% per year (p<0.001). Overall, the situation of changing water quality at down stream segment of the Cu De River has presented positive signs in recent years. However, to maintain this situation, it is required to prevent the direct flows of wastewater into the Cu De River basin.

TóM TắT

Mục đích của bài báo này nhằm trình bày các kết quả phân tích xu hướng biến động chất lượng nước hạ lưu sông Cu Đê bằng phương pháp thống kê. Các thông số chất lượng nước được nghiên cứu tiến hành lấy mẫu, quan trắc bao gồm Nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD) và tổng chất rắn hòa tan (TDS). Nghiên cứu lựa chọn các trạm quan trắc theo hướng dòng chảy từ tây sang đông, cụ thể tại cầu Trường Định, Hòa Liên, Hòa Vang (S1) và cầu Nam Ô, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu (S2). Kết quả nghiên cứu được phân tích và kiểm định tham số bằng mô hình hồi quy tuyến tính và phương pháp phi tham số Mann-Kendall. Hàm lượng DO có xu hướng tăng ở mức 10,5 và 13,3%/năm lần lượt ở các trạm quan trắc S1 và S2 (p<0,05). Ngược lại, hàm lượng thông số COD ở các trạm S1 và S2 giảm theo xu hướng lần lượt -5,0 và -5,8%/tháng (p<0,001). Đối với tốc độ xu hướng biến động hàm lượng BOD5 ở trạm quan trắc S2, kết quả kiểm định thống kê phi tham số Mann-Kendall có giá trị giảm tương ứng -34,3%/năm (p<0,001). Nhìn chung, thực trạng diễn biến chất lượng nước ở hạ lưu sông Cu Đê có xu hướng biến đổi tích cực trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để duy trì tình trạng trên đòi hỏi cần tiếp tục những biện pháp nhằm ngăn chặn các nguồn nước thải đổ trực tiếp vào lưu vực sông Cu Đê.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 72-79
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 96-104
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...