Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 96-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 04/09/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

A study of the capacity of groundwater recharge from rain water in Di An town, Binh Duong province

Từ khóa:

Bổ cập nước dưới đất, Dĩ An, nước mưa, quản lý, tỷ lệ thấm

Keywords:

Di An town, groundwater recharge, infiltration flow ratio, management, rain water

 

ABSTRACT

The study was aimed at investigating groundwater exploitation situation and estimating groundwater recharge in the period of 2013-2017 in Di An town, Binh Duong province. The main methods used in this study include primary and secondary data collection, field survey, interview, data analysis and calculation of the groundwater recharge from precipitation by Bindeman (1963). The results showed that the currently groundwater exploitation was equal to 84,855.38 m3/day, which was 1.21 times higher than the groundwater recharge. In which, the results reveal that the lowest amount of groundwater recharge was in 2013 and maximum in 2017. In the period from 2013 to 2017, there was a significant reduction of groundwater sources with the average value of 12,485 m3/day. In addition, the result also showed that the infiltration flow and total precipitation ratio has significantly decreasing trend in Di An town. Therefore, in the long term, it is needed the solutions of relevant management aiming to reduce the extreme groundwater exploitation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất và tính toán lượng nước bổ cập tự nhiên cho nước dưới đất trong giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các phương pháp được sử dụng gồm thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp, khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn, phân tích và xử lý số liệu, tính lượng mưa bổ cập theo Bindeman (1963). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng khai thác nước dưới đất tương ứng 84.855,38 m3/ngày và cao hơn lượng bổ cập tự nhiên 1,21 lần. Theo đó, lượng bổ cập cao nhất vào năm 2013 và thấp nhất là năm 2017. Trong giai đoạn 2013-2017, lượng nước bổ cập cho nguồn nước dưới đất giảm với trung bình 12.485 m3/ngày. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ thấm trên tổng lượng mưa ở địa bàn thị xã Dĩ An cũng có xu hướng suy giảm đáng kể. Do đó, chúng ta cần có biện pháp quản lý thích hợp nhằm hạn chế sự khai thác nước ngầm quá mức.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Kỳ, Cù Thảo Nguyên, Nguyễn Tri Quang Hưng và Nguyễn Công Mạnh, 2019. Nghiên cứu khả năng bổ cập nước dưới đất từ nước mưa trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 96-104.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 100-107
Tác giả: Nguyễn Minh Kỳ
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 72-79
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...