Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về

ABSTRACT

Aspergillus protuberus exposing chitinolytic activity was isolated from Can Gio Mangrove Forest. Conditions affecting the production of chitinases by Aspergillus protuberus were optimised under solid substrate fermentation (SSF). The most suitable conditions for chitinase production by A. protuberus were 106 spore/g culture medium containing 15% chitin,  0-2% Na. with pH 5.5 and moisture of 80%, the incubation time was 48 hours  at 300C. Aspergillus protuberus yielded maximum chitinase 1,252U/g fresh biomass. Chitinase preparation from mould fresh biomass in distilled water showed optimum activity at temperature 550C and pH 5.0.

Keywords: Aspergillus protuberus, solid substrate conditions, chitinase, Can Gio mangrove forest

Title: Optimisation of the culture conditions for chitinase production by aspergillus protu-berus isolated from Can Gio mangrove forest

TóM TắT

Chủng Aspergillus protuberus thể hiện hoạt tính chitinase được phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ. Các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sự sinh tổng hợp enzyme chitinase đã được tối ưu trong môi trường lên men bán rắn. Mật độ bào tử 106 bào tử/g môi trường nuôi cấy có chứa 15% chitin, 2% NaCl, với pH 5,5 và ẩm độ ban đầu 80%, thời gian nuôi cấy 48 giờ ở nhiệt độ 300C, là thích hợp nhất cho sự sinh tổng hợp chitinase của chủng nấm này. Hoạt tính chitinase cao nhất của chủng này là 1,252U/g chất tươi. Dịch enzyme được tách chiết từ sinh khối nấm mốc bằng nước cất có hoạt tính chitinase cao nhất ở nhiệt độ 550C và pH 5,0.

Từ khóa: Aspergillus protuberus, lên men bán rắn, enzyme chitinase, rừng ngập mặn Cần Giờ

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...