Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

Title:

Isolation, selection and identification of bacteria producing external alkaline protease from soil

Từ khóa:

Bacillus pumilus Bp24, Bacillus pumilus DBF12 27, Bacillus safensis AL-75, protease kiềm

Keywords:

Alkaline protease, Bacillus pumilus Bp24, Bacillus pumilus DBF12 27, Bacillus safensis AL-75

ABSTRACT

Twenty three  aerobic bacteria strains were isolated from 20 soil samples collected from slaughterhouse and landfill areas using Horikoshi I medium (pH 9). Their colonies fairly varied in shape, color and size. All of them were rod-shaped, capable of moving/motile and of 1-2.9 µm in length. Only 11 strains showed protease activity on Horikoshi I medium with 1% supplemented casein by forming hydrolytic halo ranged from 5.3 to 13.2 mm in diameter after incubating for 24 hours at 30oC. Later, these strains were grown in broth medium and then examined for their activity. As a result, except strain 11, the remaining displayed protease activity at different levels from 0,12 U/mL to 3,16 U/mL. Among them, strain LM6 originated from soil samples at the landfill revealed the highest activity of 3,16 U/mL. Analysis of morphology, physiology, biochemistry and 16S rDNA sequences indicated that LM4 shared 81% sequence homology with Bacillus pumilus Bp24; LM6 showed 99% sequence similarity with Bacillus pumilus DBF 12 27 and LM7 closely related 99% with Bacillus sefensis AL-75.

TÓM TẮT

Từ 20 mẫu đất thu tại lò giết mổ gia súc và bãi rác, 23 dòng vi khuẩn hiếu khí đã được phân lập trên môi trường kiềm Horikoshi I (pH 9). Khuẩn lạc của các dòng vi khuẩn tương đối đa dạng về hình dạng, màu sắc và kích thước. Tất cả các dòng vi khuẩn đều có hình que và di động, kích thước từ 1 µm đến 2,9 µm. Có 11 dòng vi khuẩn biểu hiện hoạt tính protease trên môi trường kiềm Horikoshi I có bổ sung casein 1% với đường kính thủy phân trong khoảng 5,3 - 13,2 mm sau 24 giờ ủ ở 30oC. Theo dõi hoạt tính của protease trong môi trường lỏng cho thấy, ngoại trừ dòng LM10, tất cả các dòng còn lại đều biểu hiện hoạt tính protease ở các mức độ khác nhau trong khoảng 0,12 - 3,16 U/mL. Trong đó, dòng LM6 có nguồn gốc từ đất lò mổ cho hoạt tính cao nhất là 3,16 U/mL. Kết quả định danh dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa và trình tự đoạn gen 16S rRNA cho thấy dòng LM4 tương đồng với dòng Bacillus pumilus Bp24 với mức độ tương đồng là 81%; LM6 tương đồng 99% với Bacillus pumilus DBF12 27 và LM7 tương đồng với Bacillus safensis AL-75 ở mức 99%.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...