Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Isolation  of Aspergillus fumigatus for high level of  phytase production

Từ khóa:

Nấm Aspergillus fumigatus, phytase ngoại bào, phytate, vùng ITS

Keywords:

Aspergillus fumigatus, extracellular phytase, ITS region, phytate

ABSTRACT

Phytases are acid phosphatase enzymes, which efficiently cleave phosphate moieties from phytate molecules, thereby generating inorganic phosphate, the essential phosphorus nutrient for organisms. Aspergillus fumigatus is a potential source of extracellular phytase that adopted a special characteristic of high ability in refolding after heat denaturation. This capability is appropriate for feed production. Thus, isolation of A. fumigatus for phytase production is necessary.  The result indicated that there were 8 strains isolated from 5 rice soil samples, however, there were 3 isolates designated as ET3, ET7 and ET8 producing high phytase activity on selective M2 medium at 30ºC. Among them, ET3 showed the best growth at high temperature (45ºC) and its morphological characteristics was similar to morphological characteristics of published A. fumigatus. ET3 was identified by molecular biology based on gene sequencing of ITS region. The result showed that the ET3 isolate belonged to an Aspergiullus fumigatus species that its homology was 98%.

TÓM TẮT

Phytase là enzyme có khả năng thủy phân acid phytic hay phytate tạo thành những gốc phosphate tự do để cung cấp nguồn dinh dưỡng phosphorus thiết yếu cho sinh vật. Trong nhiều nghiên cứu cho thấy chủng nấm mốc Aspergillus fumigatus là nguồn sản xuất phytase ngoại bào tiềm năng và ưu điểm nổi bật của phytase từ chủng nấm này là khả năng chịu nhiệt cao, đặc điểm này phù hợp với điều kiện gia nhiệt trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vì thế, việc phân lập A. fumigatus với khả năng sinh tổng hợp phytase là điều cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 chủng nấm mốc được phân lập từ 5 mẫu lúa khảo sát nhưng chỉ có 3 chủng nấm mốc với ký hiệu ET3, ET7 và ET8 có khả năng sinh tổng hợp phytase cao dựa trên sự hình thành vòng halo trên môi trường tuyển chọn M2 ở nhiệt độ 30ºC. Trong đó, chủng ET3 có khả năng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ cao (45ºC) và các đặc điểm hình thái tương đồng với chủng A. fumigatus đã công bố. Định danh chủng ET3 bằng phương pháp sinh học phân tử, sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen trên vùng ITS.Kkết quả cho thấy, chủng ET3 thuộc Aspergillus fumigatus với mức độ đồng hình 98%.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...