Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 133-140
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài:13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 04/04/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Efficacy of biofertilizer containing Rhodopseudomonas sp. on nitrogen, aluminum and iron uptake in rice cultivated on acid sulfate soil from Phung Hiep dictrict, Hau Giang province under the nethouse conditions

Từ khóa:

Chế phẩm hữu cơ vi sinh, đất phèn, độc chất nhôm, sắt, hấp thu đạm, lúa, Rhodopseudomonas sp.

Keywords:

Acid sulfate soil, aluminum and ferrous toxcitity, biofertilizer, N uptake, rice, Rhodopseudomonas sp.

ABSTRACT

Acid sulfate soil (ASS) contains high aluminum and ferrous concentrations that might cause the reduction of nutrient uptake and an increase of toxic accumulation. Rhodopseudomonas sp. has ability to reduce aluminum and ferrous toxicity of ASS for rice cultivation. The objectiveof this research was to evaluate the efficacy of biofertilizers containing four acid-resistant R. palustris VNW64, VNS89, TLS06 and VNS02 on theaccumulation of nitrogen and toxic compounds in rice grains. A two factorial experiment was conducted in a randomized complete block design on ASS collected from Phung Hiep district, Hau Giang province under nethouse conditions. Therein, the first factor was biofertilizer application including four mixedbacterial strains, only VNW64 and no biofertilizer application. The second factor was inorganic N fertilizer application containing 0, 50, 75 and 100 kg N ha-1. The results showed that thetreatments applied either with biofertilizer containing four mixed bacterial strains or biofertilizer containing onlyVNW64 helped to increaseN uptake from39.7 to 49.2%, to reduce Al uptake from 18.4 to 30.4% and to reduce Fe uptake from 0.1 to 2.7% in rice. The biofertilizers containing a mixture of four strains or one bacterial strain showed their efficacy in enhancement of N uptake and reduction of Al and Fe accumulation in rice grains when cultivated on ASS.

TÓM TẮT

Đất phèn có hàm lượng nhôm và sắt cao, làm hạn chế sự hấp thu dinh dưỡng và tăng khả năng tích lũy độc chất trong cây. Rhodopseudomonas sp. có khả năng giảm độc chất nhôm và sắt. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn R. palustris VNW64, VNS89, TLS06 và VNS02 lên tích lũy dưỡng chất và độc chất trong hạt lúa. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trên đất phèn thu từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong điều kiện nhà lưới. Trong đó, nhân tố thứ nhất là chế phẩm hữu cơ vi sinh (chứa bốn dòng vi khuẩn, một dòng vi khuẩn VNW64 và không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh) và nhân tố thứ hai là bón phân đạm gồm (100, 75, 50 và 0 kg N ha-1). Kết quả cho thấy các nghiệm thức bón chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn hoặc một dòng vi khuẩn VNW64 đã giúp tăng hấp thu đạm 39,7 - 49,2% và giảm độc chất nhôm 18,4 - 30,4% và sắt 0,1- 2,7% trong cây lúa so với nghiệm thức không bón chế phẩm hữu cơ vi sinh. Chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn hoặc một dòng vi khuẩn có hiệu quả trong việc giảm tích lũy sắt và nhôm và tăng hấp thu đạm vào trong hạt.

Trích dẫn: Lý Ngọc Thanh Xuân, Phạm Duy Tiễn, Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương, 2019. Hiệu quả của chế phẩm hữu cơ vi sinh chứa bốn dòng vi khuẩn Rhodopseudomonas sp. đối với hấp thu đạm, nhôm và sắt trong hạt lúa trồng trên đất phèn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ở điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 133-140.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...