Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 174-183
Tải về

ABSTRACT

The study was performed on two different materials: in vitro seedlings and in vivo sections of shoots with sprouting axillary buds. The purpose was to study on the interfering of concentration of colchicine and immersed time in these materials to get tetraploid cells. The results of colchicine application in vitro seedlings concluded that 3cm was the minimum length of in vitro seedlings to be applied colchicine, and the 100% mortality was all concentrations of colchicines at 24 hours. The highest survival rate of seedlings was on two treatments of 0.05% colchicine and 0.1% colchicine for 3 hours. In colchicines application in vivo sections of shoots with sprouting axillary buds, the results indicated that highest survival rate of scions after colchicine treatment or after grafting 20 days were on two treatments of 0.1% colchicine, 24 hours and 0.2% colchicine, 48 hours. Lastly, the lethal dose for 100% of sections was at colchicine concentration of 0.2% for 72 hours.

Keywords: Citrus reticulata Blanco, colchicine, flow cytometry, grafting, tetraploids

Title: Induction, regeneration, and analysis of tetraploids from Hong Lai Vung mandarin oranges (Citrus reticulata Blanco) treated with colchicine

TóM TắT

Nghiên cứu đã được thực hiện trên hai vật liệu khác nhau: cây con in vitro và mắt ghép trên cành bánh tẻ in vivo. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng nồng độ và thời gian xử lý colchicine để tạo ra thể tứ bội từ hai vật liệu này. Kết quả ghi nhận chiều cao mẫu cây con in vitro tối ưu để xử lý colchicine là từ 3cm trở lên và ngưỡng chết 100% của mẫu là 24 giờ ở tất cả các nồng độ colchicine xử lý. Tỉ lệ sống cao nhất của thí nghiệm này là hai nghiệm thức 0,05% và 0,1% trong 3 giờ xử lý. Đối với thí nghiệm xử lý colchicine trên mắt ghép cành bánh tẻ, kết quả ghi nhận tỉ lệ sống của mắt ghép cao nhất ở giai đoạn ngay sau xử lý, sau ghép 20 ngày và tỉ lệ bật chồi cao nhất đều nằm ở 2 nghiệm thức 0,1% colchicine, 24 giờ và 0,2% colchicine, 48 giờ. Cuối cùng, ngưỡng chết 100% của các mắt ghép là xử lý ở nồng độ colchicine 0,2% trong 72 giờ.

Từ khóa: colchicine, ghép cây, phân tích dòng chảy tế bào, quýt Hồng Lai Vung, tứ bội

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...