Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 193-202
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to aim at reducing post-harvest decay, controling the development of many physiological disorders and extending the shelf-life of Duong mandarin. This experiment include 7 treatments (control, dipping with 4, 6, 8% CaCl2 solutionand 4,6,8% Ca(NO3)2 solution), random complete design. Fruits were stored in  the laboratory of Plant Science, Agriculture and Applied Biology department, Can Tho University. Results recorded as follows: dipping fruits with 8% CaCl2 solution effects delayed ripening process, without affecting the quality (TSS, pH, ascorbic acid), extend skin colour of fruit the longer blue, reduced fruit weight loss, limiting diseases and prolonged their storage life up 20 days in laboratory conditions (30-32 0C, 68 - 70% RH).

Keywords: Postharvest mandarin, calcium chloride, postharvest decay, delay aging

Title: Effects of calcium as postharvest on the quality and shelf life of ?Duong? mandarin (Citrus Reticulata Blanco var. Duong)

TóM TắT

Để hạn chế những tổn thất và kéo dài thời gian tồn trữ trái quýt Đường sau khi thu hoạch, thí nghiệm được thực hiện gồm 7 nghiệm thức (đối chứng, nhúng trái với dung dịch CaCl2 4%, 6%, 8% và Ca(NO3)2 4%,6%,8%) được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Trái quýt Đường được thu hoạch tại vườn, sau đó được vận chuyển và ba?o qua?n tại phòng thí nghiệm Bộ Môn Khoa học Cây trồng, khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả được ghi nhận như sau: xử lý CaCl2 8%  sau thu hoạch có tác dụng trì hoãn tiến trình chín, không làm ảnh hưởng đến phẩm chất (độ Brix, pH, vitamin C), giữ màu xanh vỏ trái lâu hơn, làm giảm hao hụt trọng lượng trái, hạn chế bệnh hại trên trái và rụng cuống trái trong quá trình tồn trữ và kéo dài thời gian tồn trữ đến 20 ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ 30-320C, ẩm độ    68-70%).

Từ khóa: Quýt đường, nhúng calci, xử lý calci, thời gian bảo quản

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...