Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 64-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Effect of water pH on the toxicity of total ammonia nitrogen to catfish fingerling (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, LC50-96giờ; pH; tổng đạm amôn (TAN)

Keywords:

Catfish, fingerling, LC50-96h, pH, total ammonia nitrogen (TAN)

ABSTRACT

Acute toxicity of TAN for fingerling (8.1±0.15g) of Tra catfish, Pangasianodon hypophthalmus at pH 6, 7 and 8 were conducted in static non-renewed system with 3 replication during 96h in water temperature range of 26.6-28.9oC. pH was controlled by automatically adjustment system with NaOH 0.1M and H2SO4 0.1M. TAN was prepared from NH4Cl. The results showed that LC50-96h of TAN at pH 6, 7 and 8 were 1,263.2; 257.7 and 52 mg/L, respectively. pH affects the toxicity of TAN, the higher pH value the higher toxicity of TAN. Our findings also indicate that Tra catfish is very high TAN tolerance.

TóM TắT

Độc tính của TAN đối với giai đoạn giống (8,1±0,15g) của cá Tra (Pangasianodon phypophthalmus) ở pH 6, 7 và 8 được thực hiện theo phương pháp nước tĩnh, không thay nước vơ?i 3 lần lặp lại trong 96 giờ ở điều kiện nhiệt độ 26,6-28,9oC. Giá trị pH được khống chế bằng hệ thống điều chỉnh tự động với dung dịch NaOH 0,1M và H2SO4 0,1M. TAN được pha từ NH4Cl. Kết quả cho thấy LC50-96giờ ở pH 6, 7 và 8 lần lượt là 1.263,2; 257,7 và 52 mg/L. pH có ảnh hưởng rõ rệt lên độc tính của TAN, khi pH tăng sẽ làm tăng độc tính của TAN. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, cá tra là loài có khả năng chịu đựng TAN rất cao.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...