Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:  

The factors impacting on organisational commitment of the office workers in Can Tho city

Từ khóa:

Cam kê?t tô? chư?c, nhân viên khô?i văn pho?ng

Keywords:

Organisational commitment, office workers

ABSTRACT

This research is aimed to test the factors impacting on organisational commitment of the office workers (intellectual labors working in the public and private companies) in Can Tho City. The study is based on primary data collection gathered from 160 office workers in Can Tho, and then processed with statitical tools in SPSS: descriptive statistics, internal reliability with Cronbach's Alpha, exploratory factor analysis, means comparison with t-test and correlation analysis. The results have identified five factors that affect general organisational commitment including: organisational culture, knowledge share, personality traits, employee relationship and organisational structure. The study also provides the basic steps for further studies in this field.

TóM TắT

Mu?c đi?ch cu?a nghiên cư?u na?y la? kiê?m tra ca?c yê?u tô? ta?c đô?ng đê?n sư? gă?n kê?t tô? chư?c cu?a nhân viên khô?i văn pho?ng ơ? Tha?nh phô? Câ?n Thơ (nhân viên khối văn phòng là lực lượng lao động tri thức, làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân và nhà nước). Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 160 quan sát nhân viên khối văn phòng ở Cần Thơ, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbach?s alpha, phân ti?ch nhân tô? khám phá và phân tích tương quan. Kê?t qua? nghiên cư?u đa? chi? ra co? 5 nhân tô? ta?c đô?ng đê?n sư? gă?n kê?t tô? cư?c cu?a nhân viên la? văn ho?a tô? chư?c, chia se? tri thư?c, đă?c điê?m ca? nhân, quan hê? nhân viên va? cơ câ?u
tô? chư?c. Đô?ng thơ?i, nghiên cư?u se? cung câ?p nê?n ta?ng cho ca?c nghiên cư?u tiê?p theo.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...