Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7(2) (2019) Trang: 12-20
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences

The research presents the criteria of evaluation performance for public sector’ employees: the case of  College of Economic (CE), at the Can Tho University, Vietnam. This is an important basic to regconize, to recommend reward for school year and to classify staff according to decree 56/2015/NĐ-CP 09/6/2015 of Government.  This study employed case study’s method. The result of the research is the list of critera with 04 main parts: (1)work performance or the responsibility of the signed work contract; (2) Performance according to occupation ethic; (3) Responsibility spirit, attitude to serve country, spirit to cooperate with colleague and the realization of jobholder’s behavior rule; and (4) performance of other obligations of jobholder. Four contents are divided 13 criterias. Besides, the result of research is not only crucial basic for salary, but also the references for organizations.

 

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...