Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

The impact of individual ties on motivational employees in offices

Từ khóa:

Động cơ làm việc, các mối quan hệ cá nhân

Keywords:

Work motivation, individual ties

ABSTRACT

The research aimed to determine the impact of individual ties on motivational employees in offices in Vietnam. This study used analytical methods factor analysis to test and determine the scale. Then, this was Structural Equation Modeling (SEM) to find the factors affecting the motivating workers. The results showed that motivational employees were affected by individual ties inside and outside the organization. This study also suggested further research dimensions.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức độ tác động của các mối quan hệ quen biết bên trong và bên ngoài tổ chức đến động cơ làm việc của nhân viên. Dữ liệu thu thập là 485 nhân viên khối văn phòng. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam bị tác động bởi các mối quan hệ quen biết. Đồng thời, nghiên cứu còn đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...