Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 103-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/07/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

The impact of perceptions of trust in an organisation on working motivation and outcomes in offices

Từ khóa:

Động cơ làm việc, niềm tin ở tổ chức

Keywords:

Work motivation and trust in an organisation

ABSTRACT

The research aimed to determine the levels of the impact of perceptions of trust in an organisation on motivational employees and employee outcomes in offices in Vietnam. The research sampling was 485 office staffs. And this study used analytical methods via factor analysis to test and determine the scale, and Structural Equation Modelling (SEM) to
find the factors affecting the motivating workers. The results showed
that employee outcomes were affected by perceptions of trust in an organisation and work motivation. This study also suggested the solutions to build trust in an organisation.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức độ tác động của niềm tin ở tổ chức đến động cơ và kết quả làm việc của nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với tổng số quan sát là 485 nhân viên khối văn phòng. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của nhân viên về niềm tin ở tổ chức là một biến có vai trò rất lớn làm tăng kết quả làm việc của nhân viên, và động cơ làm việc. Đồng thời, nghiên cứu còn đưa ra một số hàm ý để xây dựng niềm tin ở tổ chức.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 110-116
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 145-154
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 215-223
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 225-236
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 23-32
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 91-99
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 92-99
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 256-284
Tạp chí: toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông cửu long và vai trò của trường đại học Cần Thơ
(2022) Trang: 358-377
Tạp chí: Proceedings of the third international Conference in Business, Economics & Finance, tại trường Kinh tế, tháng 11/2021
(2022) Trang: 375-390
Tạp chí: proceedings book of the international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...