Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 224-231
Tác giả: Phan Văn Đàn
Tải về

ABSTRACT

Sustainable development is a global issue and affects the economic development of each country. This article focused on building the scale of the sustainable development of enterprises from the interaction components such as Sustainable economy ? sustainable environment ? Sustainable society. In this study, the researcher used EFA (Exploratory factor analysis) and based on the survey samples with 106 enterprises that are operating in Bac Lieu province to build the scale. The results indicated that the scale for the sustainable development of enterprises is meaningful to the research market and after being added the social security factor in the research model.

Keywords: Sustainable development of enterprises: Sustainable economy; sustainable environment; Sustainable society

Title: Building the scale for the enterprise sustainability development

TóM TắT

Phát triển bền vững là vấn đề mang tính toàn cầu, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung vào xây dựng thang đo phát triển bền vững doanh nghiệp từ những thành phần có mối tương tác như Kinh tế bền vững - Môi trường bền vững - Xã hội bền vững. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA: Exploratory Factor Analysis) và dựa trên mẫu khảo sát với 106 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để xây dựng thang đo. Kết quả cho thấy, thang đo phát triển bền vững doanh nghiệp có ý nghĩa với thị trường nghiên cứu và sau khi được bổ sung thêm nhân tố An sinh sã hội vào mô hình nghiên cứu.

Từ khóa: Phát triển bền vững doanh nghiệp: Kinh tế bền vững; Môi trường bền vững; Xã hội bền vững

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 283-293
Tác giả: Phan Văn Đàn
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...