Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 283-293
Tác giả: Phan Văn Đàn
Tải về

ABSTRACT

This article constructed the theoretical model on the sustainable development of enterprises. The research used CFA (Confirmatory Factor Analysis), SEM (Structural Equation Modeling) and the survey samples with 220 enterprises that are operating in Bac Lieu province to build the scale. The testing results showed that there is the suitability of the theoretical model with market information compared with the competitive model. The sustainable economy impacts in the same direction on the sustainable environment and the sustainable environment impacts in the same direction on the sustainable society. From the results the research model was accepted and the science of the sustainable development of enterprises stressed the ability to develop enterprises continuously, in long term and does not cause harmful consequences which are difficult to recover in the different fields of the socioeconomy.

Keywords: Sustainable development of enterprises: Sustainable economy; sustainable environment; Sustainable society

Title: The sustainable development model of the enterprises

TóM TắT

Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết phát triển bền vững doanh nghiệp từ những thành phần có mối tương tác như Kinh tế bền  vững - Môi trường bền vững - Xã hội bền vững. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và mẫu khảo sát với 220 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp mô hình lý thuyết với thông tin thị trường so với mô hình cạnh tranh. Kinh tế bền vững tác động cùng chiều vào môi trường bền vững và môi trường bền tác đồng cùng chiều vào xã hội bền vững. Từ kết quả mô hình nghiên cứu được chấp nhận và cũng như tính khoa học phát triển bền vững doanh nghiệp nhấn mạnh đến khả năng phát triển doanh nghiệp mang tính liên tục, lâu dài, không gây ra những hậu quả tác hại khó khôi phục ở những lĩnh vực khác nhau của kinh tế xã hội.

Từ khóa: Phát triển bền vững doanh nghiệp: Kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 224-231
Tác giả: Phan Văn Đàn
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...