Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 44(2016) Trang: 112-117
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 112-122
Tải về
Số tạp chí 13(2010) Trang: 126-136
Tải về
Số tạp chí 03(2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số tạp chí 14(2010) Trang: 22-33
Tải về
Số tạp chí 22b(2012) Trang: 242-253
Tải về
Số tạp chí 18a(2011) Trang: 298-306
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số tạp chí 09(2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam
Số tạp chí 42(2016) Trang: 84-90
Tải về
Số tạp chí 09(2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số tạp chí 3(1)(2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
Số tạp chí 1(2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
Số tạp chí 1(2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 422(2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 1(2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 259(2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
Số tạp chí 262(2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
Số tạp chí 1(2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
Số tạp chí (2010) Trang:
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí:
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...