Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 76-85
Tác giả: Mai Văn Nam

ABSTRACT

The study aimed to analyse production efficiency and its determinants of raising field oviparous ducks by households in theMekongDelta. Results of the study showed that raising field oviparous ducks saved production cost and unit cost per egg relatively low; hence, it increased farmers?income, profit and limited production risks for households. The profit of raising field oviparous ducks was strongly relative to production determinants as how to raise field oviparous ducks, in which farm households raised  oviparous ducks from ducklet earned higher profit. The avian influenza and other disease were also one of the main production risks for raising field oviparous ducks; therefore, it is necessary for farm households in order to access to vaccination and good veterinary services at their local area.     

Keywords:  production efficiency, raising field oviparous ducks, production risks, profit

Title: Production efficiency of raising field oviparous ducks by households in theMekongDelta

TóM TắT

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích hiệu quả chăn nuôi và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi vịt lấy trứng theo phương thức chạy đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy chăn nuôi vịt theo phương thức chạy đồng tiết kiệm chi phí chăn nuôi, giá thành trứng vịt thấp; vì vậy làm tăng thu nhập, lợi nhuận và giảm rủi ro sản xuất cho nông hộ. Lợi nhuận chăn nuôi vịt theo phương thức chạy đồng có mối quan hệ chặt chẽ với hình thức sử dụng con vịt giống, trong đó, việc sử dụng con vịt giống là vịt con để đẻ mang lại lợi nhuận cao cho nông hộ. Dịch bệnh là yếu tố rủi ro chính cho chăn nuôi vịt chạy đồng nên việc tiêm phòng dịch bệnh và tiếp cận tốt các dịch vụ thú y tại địa phương là cần thiết cho hộ chăn nuôi.

Từ khóa: hiệu quả chăn nuôi, nuôi vịt đẻ chạy đồng, rủi ro sản xuất, lợi nhuận

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 112-117
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 112-122
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 126-136
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 128-137
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 22-33
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 242-253
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 298-306
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 324-335
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 45-53
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 84-90
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 86-94
Tác giả: Mai Văn Nam
Tải về
7 (2023) Trang: 120-132
Tạp chí: Journal of Positive Psychology and Wellbeing
11 (2023) Trang: 1-17
Tạp chí: Journal of Law and Sustainable Development
13 (2023) Trang: 15-23
Tạp chí: International Journal of Energy Economics and Policy
10 (2022) (2022) Trang: 1413–1420
Tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
5 (2021) Trang: 775-784
Tạp chí: International Journal of Data and Network Science
11 (2017) Trang: 24-32
Tạp chí: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
3(1) (2016) Trang: 305-322
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology
1 (2013) Trang: 62
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Sustainable tourism development in the Mekong Delta
1 (2013) Trang: 210
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
1 (2013) Trang: 254
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
259 (2012) Trang: 6
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
262 (2012) Trang: 11
Tác giả: Mai Văn Nam
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo VN
(2011) Trang:
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...