Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 211-228
Tải về

ABSTRACT

Experiments were carried out to find a method for making bio-compost from coconut coir dust. Three composts were evaluated for improving of maize yield on  sandy soil . Treatment with a solution of CaO was the most effective way to remove tannin from coir dust, reducing the tannin level by about 97%. The compost mixtures containing of coconut coir dust together with sugarcane filter cake and sugarcane trash, cow dung and Trichoderma fungi  was well decomposed, with a low C/N ratio, high total NPK and high available N. Composts mixtures containing coconut coir dust along with rice husk and sugarcane filter cake were less decomposed and had a lower nutrient status. The results showed that application 10 t.ha-1 compost 1 and compost 2 along with 70% amount inorganic fertilizers could increase maize yield significantly compared to two conventional treatments. The first compost mixtures was a good product which led to reduced  environmental pollution and  improved crop yield on infertile soils.

Keywords: Compost, Coconut coir dust, Tanin, Rice husk, Maize yield

Title: Effect of coconut coir dust compost on improvement of maize yield growing on infertile soils

TóM TắT

Phụ phẩm mụn dừa không có nguồn tiêu thụ ổn định nên bị thãi ra sông rạch gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại huyện Giồng Trôm và Mõ Cày, Bến Tre.

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm phương pháp ủ phân hữu cơ vi sinh từ mụn dừa. Phương pháp thực hiện gồm xử lý hàm lượng tannin trong mụn dừa, sau đó kết hợp với các loại vật liệu có sẵn tại địa phương và nấm Trichoderma để ủ thành phân hữu cơ vi sinh. Các hỗn hợp phân hữu cơ đã ủ hoai được bón với lượng 10 tấn.ha-1 trong canh tác bắp đất giồng cát (Anthri Cambic Arenosols). Kết quả cho thấy hàm lượng tannin trong mụn dừa giảm 97% khi được xử lý với nước vôi. Hỗn hợp phân hữu cơ gồm mụn dừa kết hợp với bã bùn mía được phân hũy tốt, hàm lượng N, P, K tổng số, N hữu dụng khá cao. Trên đất giồng cát, sử dụng  10 tấn.ha-1 phân hữu cơ từ mụn dừa ở hai dạng  mụn dừa kết hợp xác mía và mụn dừa kết hợp vỏ trấu đồng thời giảm 30% lươ?ng phân vô cơ theo khuyến cáo giúp tăng năng suất bắp có ý nghĩa so với bón phân vô cơ  theo khuyến cáo và theo liều lượng cao như tập quán nông dân.

ủ phân hữu cơ vi sinh mụn dừa kết hợp bã bùn mía, xác mía, một ít phân bò và nấm Trichoderma là biện pháp cần thiết giúp giảm ô nhiễm môi trường đồng thời cải thiện hiệu quả năng suất cây trồng trên đất nghèo dinh dưỡng.

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...