Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 72-78
Tạp chí: khoa hoc đất
Liên kết:

Thời gian gần đây, diện tích mô hình trồng xen canh dừa - cacao được gia tăng do tiềm năng kinh tế của mô hình canh tác này và giá dừa trên thị trường không ổn định. Tuy nhiên, năng suất dừa và ca cao thu hoạch thấp hơn mong đợi và các nghiên cứu về mô hình trồng xen canh này còn hạn chế. Do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá một số chỉ tiêu đặc tính đất của mô hình ca cao xen dừa tại huyện Châu Thành, Bến Tre. Ba mươi mẫu đất phân chia theo nhóm tuổi liếp vườn (dưới 30 năm, 30-40 năm và trên 40 năm) được thu thập. Kết quả cho thấy tất cả các vườn cây trồng xen canh đều có dấu hiệu đất bị suy thoái và việc bổ sung dinh dưỡng cho đất không tuân theo khuyến cáo. Độ pH đất thấp, hàm lượng chất hữu cơ thấp, và nồng độ nitơ, phốt pho và kali trao đổi thấp, dẫn đến giới hạn hàm lượng dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của dừa và ca cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu, cần thiết phải gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất và độ phì nhiêu của đất cho các mô hình trồng xen canh dừa - ca cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 211-228
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...