Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 129-135
Tải về

ABstract

A PCR protocol for simultaneous detection of Edwardsiella ictaluri and Aeromonas hydrophila infection in kidney of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) was optimized. The forward primer EiFd-1 and reverse primer EiRs were used to amplify a unique sequence of 16S RNA gene of E. ictaluri with a PCR product of 407 bp (Panangala et al., 2007). The forward primer AeroFd and reverse primer AeroRs were used to amplify aerolysin gene of A. hydrophila with a PCR product of 209 bp (Panangala et al., 2007). The lower detection limit was 100 pg for E. ictaluri and 1ng for A. hydrophila extracted DNA from striped catfish kidney. The diagnostic sensitivity and specificity of the PCR was evaluated with common bacterial isolates in aquaculture including Vibrio harveyi, V. alginolyticus, V. cholerae, A. sobria; A. carviae, Pseudomonas putida, Eschericchia coli, Bacillus subtilis. The PCR appears to have good application for rapid, sensitive, specificity and low cost for simultaneous detection of E. ictaluri and A. hydrophila in infected striped catfish.

Keywords: Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila, Pangasianodon hypophthalmus, mPCR, diagnosis

Title: Study on application of multiplex PCR protocol for simultaneous detection of Edwardsiella ictaluri and Aeromonas hydrophila infection in kidney of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

TóM TắT

Qui trình PCR phát hiện đồng thời vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila nhiễm trên thận cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) được thực hiện và chuẩn hóa. Mồi xuôi EiFd-1 và mồi ngược EiRs được sử dụng để khuếch đại đoạn đặc hiệu trên gen 16S RNA của E. ictaluri với sản phẩm PCR là 407 bp (Panangala et al., 2007). Mồi xuôi AeroFd và mồi ngược AeroRs được sử dụng để khuếch đại gen Aerolysin của A. hydrophila với sản phẩm PCR là 209 bp (Panangala et al., 2007). Độ nhạy của qui trình là 100 pg DNA chiết tách từ thận cá tra cho E. ictaluri và 1ng cho A. hydrophila. Tính đặc hiệu của qui trình được kiểm tra với vi khuẩn phổ biến trong thuỷ sản là Vibrio harveyi, V. alginolyticus, V. cholerae, A. sobria; A. carviae, Pseudomonas putida, Eschericchia coli, Bacillus subtilis. Qui trình có ứng dụng tốt để phát hiện nhanh, nhạy và đặc hiệu đồng thời E. ictaluri và A. hydrophila nhiễm trên cá tra.

Từ khóa: Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila, Pangasianodon hypophthalmus, mPCR, chẩn đoán

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...