Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 54-61
Tải về

Abstract

Optimum application for the sex pheromone of the sweet potato weevil, Cylas formicarius Fab., in filed were investigated in laboratory and field conditions. Amongst tested solutions, water-soap (7 g soap in 300 ml water) was the best in killing the sweet potato weevils, and thus it is also best for making a water-trap. Results of field evaluations proved that Vietnamese rubber septa and water trap were absolutely able to replace imported rubber septa and sticky trap in preparation of lure and trapping of the weevils. On the other hand, the height of trap setting and color of trap were not effect on the attraction of pheromone lure.

Keywords: Cylas formicarius, field test, pheromone trap, sex pheromone, sweet potato weevil

Title: Study on the optimum application for the sex pheromone of the sweet potato weevil, Cylas formicarius FAB., in the field

Tóm tă?t

Một số điều kiện tối ưu cho việc áp dụng pheromone giới tính của sùng khoai lang (SKL) đã được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài đồng. Trong các loại dung dịch thử nghiệm, nước xà phòng cho hiệu lực giết SKL tốt nhất và thích hợp nhất cho việc làm bẫy nước. Các kết quả đánh giá ngoài đồng cho thấy tuýp cao su nội địa và bẫy nước có khả năng thay thế tốt cho tuýp cao su ngoại nhập và bẫy dính trong việc điều chế mồi pheromone và bắt giữ sùng. ở khía cạnh khác, độ cao đặt bẫy, với vị trí cửa bẫy từ ngang mặt giồng khoai đến cao hơn mặt giồng khoai 100 cm và màu sắc bẫy (xanh dương và vàng) thì không ảnh hưởng lên sự hấp dẫn đối với SKL của mồi pheromone.

Từ khóa: bẫy pheromone, Cylas formicarius, pheromone giới tính, sùng khoai lang, thử nghiệm ngoài đồng

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...