Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 108-115
Tải về

ABSTRACT

The effects of different dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio) was studied in laboratory conditions. The growth study was conducted with 3 oxygen levels including 20%, 50% and 80% saturation; 40 fish (25,7±0,21 g initial weight) were stocked in each of nine 1 m3-composite tanks (three replicates for each treatment); the oxygen levels were auto-regulated by oxy guard system and the experiment lasted for 2 months. Oxygen comsumption and oxygen threshold of common carp at 3 mentioned oxygen levels were determined by two-taps flask method. Each treatment was repeated 6 times. The oxygen saturation concentration was adjusted using YSI DO meter and nitrogen. Results of the studies showed that a significantly higher growth rate and lower feed conversion ratio (p<0,05) were found at 80% oxygen saturation treatment if conmpared to other two treatments; thus fish reduced the growth rate in the hypoxia condition. The oxygen consumption decreased from 388 mg/kg/hr. at 80% oxygen saturation to 212 mg/kg/hr. at 20% oxygen saturation. The oxygen threshold of the common carp also decreased in hypoxia condition.

Keywords: Common carp, Cyprinus carpio, dissolved oxygen, growth

Title:    The effects of dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio)

TóM TắT

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên tăng trưởng, tiêu hao oxy và ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus carpio) được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm về tăng trưởng được thực hiện ở 3 mức oxy bão hòa khác nhau là 20%, 50% và 80% trong 9 bể composit 1 m3 (3 lần lặp lại mỗi nghiệm thức); cỡ cá ban đầu 25,7±0,21 g/con; mật độ 40 cá/bể; và thời gian thí nghiệm là 2 tháng. Hàm lượng oxy hòa tan được điều chỉnh tự động bằng hệ thống oxy Guard. Thí nghiệm tiêu hao oxy và ngưỡng oxy được áp dụng phương pháp bình kín 2 vòi; thí nghiệm thực hiện ở 3 mức oxy bão hòa như trên và mỗi nghiệm thức lặp lại 6 lần; hàm lượng oxy được điều chỉnh bằng máy đo oxy YSI và bình khí nitơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở hàm lượng oxy 80% bão hòa thì tăng trưởng của cá cao nhất (0,43 g/ngày), đồng thời hệ số FCR ở mức thấp nhất (2,24) so với hai nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tiêu hao oxy giảm từ 388 mg/kg/giờ xuống 212 mg/kg/giờ khi hàm lượng oxy giảm từ 80% xuống 20% bão hòa. Ngưỡng oxy của cá cũng giảm khi hàm lượng oxy giảm.

Từ khóa: cá chép, Cyprinus carpio, oxy hòa tan, tăng trưởng

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...