Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2021) Trang: 181 – 191
Tạp chí: Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries

This study lasted one year to describe the energy accumulating capacity and feeding intensity of Glossogobius giuris by analyzing the Clark index and Gastro-somatic (GaSI) indexes of this species. A total of 1,291 individuals were collected in four sites, including Cai Rang, Can Tho; Long Phu, Soc Trang; Hoa Binh, Bac Lieu and Dam Doi, Ca Mau. In each sampling site, fish were monthly caught using trawl nets from January to December 2020. The data analysis results showed that the fish species displayed high energy accumulating capacity due high value of the Clark index. This capacity varied between males and females, immature and mature groups, and four sites, but not between the dry and wet seasons as Clark changed with gender, fish size and location but not the season. With a high value of GaSI, the goby showed high feeding intensity. This fish showed intraspecific and spatiotemporal changes in feeding intensity since GaSI varied with fish size, season and location. The gender x season interaction affected GaSI but not Clark, whereas the reverse case was found in gender x site interaction. These indexes were influenced by the season x site interaction. The findings are helpful for fish’s adaption understanding and future artificial cultivation study. 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...