Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2020) Trang: 246-263
Tạp chí: SIAM Journal on Mathematics of Data Science
37 (2019) Trang: 16-26
Tạp chí: Journal of the Optical Society of America A
416 (2014) Trang: 471-496
Tạp chí: Journal of Mathematical Analysis and Applications
39 (2013) Trang: 287-312
Tạp chí: Serdica Mathematical Journal
70 (2018) Trang: 841-863
Tạp chí: Computational Optimization and Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...