Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 179-186
Tải về

ABSTRACT

This study was carried out to evaluate effect of the best endophytic Burkholderia strains together with compost from pineapple wastes for making bio-compost plus inorganic introgen fertilizer levels (0, 75 and 150 kg N/ha) to pineapple cultivated on acid sulfate soil of Hung Thanh village, Tan Phuoc district, Tien Giang province during two years (2008-2009). The results showed that the bio-compost compost plus 150 kg N/ha treatment improved yield component, pineapple yield, quality fruit and nutrient content in soil of bio-compost did not differ with pineapple applying of 300 kg N/ha treatment. The bio-compost not only maked a bio-layer to keep moisture but also limited toxicity of acid sulfate soil but also was a kind of good fertilizer for pineapple cultivation which saved 50% chemical nitrogen fertilizer and improved fruit yield. 

Keywords: acid sulfate soil, bio-compost, pineapple, quality, crop yield

Title: Effect of bio-compost applied to pineapple cultivation on acid sulfate soil of Tan Phuoc district, Tien Giang province

TóM TắT

Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả bốn dòng vi khuẩn nội sinh Burkholderia tốt nhất phối hợp với phân hữu cơ từ xác bã khóm thành phân hữu cơ ? vi sinh kết hợp với các liều lượng phân đạm hóa học [0, 75 và 150 kg N/ha) bón cho cây khóm trồng trên đất phèn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trong hai năm (2008-2009). Kết quả cho thấy phân hữu cơ ? vi sinh bổ sung 150 kg N/ha cải thiện thành phần năng suất, năng suất, chất lượng trái khóm và cả hàm lượng dưỡng chất trong đất tương đương với nghiệm thức khóm chỉ bón 300 kg N/ha. Phân hữu cơ ? vi sinh không những tạo thành một lớp thực bì vừa hạn chế bốc thoát nước, giữ ẩm vào mùa khô vừa hạn chế độc tính của đất phèn mà còn là loại phân bón tốt cho cây khóm, tiết kiệm được 50% lượng phân đạm hóa học và cải thiện năng suất khóm trái.

Từ khóa: cây khóm, chất lượng, đất phèn, năng suất, phân hữu cơ-vi sinh

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...