Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 105-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Chemical characteristics of water environment in the surroundings area and in the core zone at U Minh Ha National Park in Ca Mau province

Từ khóa:

Hóa học nước, rừng than bùn, rừng than bùn bị cháy, Fe2+, Al3+ hòa tan trong nước, vườn quốc gia U Minh Hạ

Keywords:

Chemical characteristics of water environment, burnt peat forest, peat forest, soluble Fe2+, soluble Al3+ in water, U Minh Ha National Park

ABSTRACT

Forest fire and different water management in the dry season may have strong impact on water environmental characteristics in U Minh Ha national reserve in Ca Mau province, Vietnam. Therefore, this study aimed to investigate the changes of chemical characteristics of water in the core zone where water was kept submerged almost whole year and in the surroundings areas where water was drained naturally in both  peat forest and  burnt peat forest areas. Result showed that keeping water in submerged condition in the dry season in the core zone reduced concentration of H+, Fe2+ and Al3+. However, prolonged submerged condition may affect plant growth; therefore suitable water management should be investigated in the core zone.

tóM TắT

Việc cháy rừng và các biện pháp quản lý nước khác nhau nhằm hạn chế cháy rừng vào mùa khô có thể làm thay đổi tính chất nước ở khu vực vùng lõi và các khu vực lân cận ở Vườn quốc gia U Minh Hạ-Cà Mau. Do đó mục tiêu của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của các cách quản lý nước khác nhau đến tính chất  nước trong đất ở khu vực rừng bị cháy và rừng không bị cháy, ở kênh trong rừng và kênh ngoài rừng ở cả vùng ngoại biên và vùng lõi. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung việc giữ nước trong thời gian dài có lợi về một số đặc tính hóa học nước như tăng pH, giảm hàm lượng Fe2+ và Al3+ ở khu vực nghiên cứu, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm các tác hại khác do tình trạng ngập nước kéo dài đến sự phát triển của rừng tràm để có biện pháp giữ nước hợp lý, có thể phòng chống cháy rừng trong mùa khô nhưng không gây ảnh hưởng bất lợi đến sinh trưởng của rừng tràm.

Các bài báo khác
Số 18b (2011) Trang: 83-91
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...