Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 203-211
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted in green house to determine the effect of calcium form on proline accumulation and rice growth under saline irrigation condition. There were 5 treatments arranged in randomized completely design with 3 replications. The results showed that supplemental calcium increased proline accumulation in rice, in which CaSO4 form was the highest effect. The use of Ca(NO3)2 and CaSOforms have improved plant height of rice. Panicle length were also improved by CaSO4. Ca(NO3)2 was recorded to enhance percentage of filled grains, 1000-grain weight and grain yield under           salt stress.

Keywords: saline-affected soils, proline accumulation, calcium forms, salt tolerance, rice growth

Title: Effects of calcium on proline production and growth of rice in saline-affected soil

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới để xác định ảnh hưởng của dạng calcium bổ sung lên sự tích lũy proline và sinh trưởng của cây lúa dưới điều kiện tưới mặn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, bổ sung calcium gia tăng sự tích lũy proline trong cây lúa, trong đó dạng CaSO4 có hiệu quả cao nhất. Sử dụng calcium dạng CaSO4 và Ca(NO3)2 đã cải thiện chiều cao cây lúa khi so với tưới mặn không bón calcium. Dạng Ca(NO3)2 bổ sung được ghi nhận đã làm tăng phần trăm hạt chắc, trọng lượng 1.000 hạt và năng suất hạt trong điều kiện khủng hoảng mặn.

Từ khóa: đất nhiễm mặn, sự tích lũy proline, dạng canxi, tính chịu mặn, sinh trưởng của lúa

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...