Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 212-218
Tải về

ABSTRACT

The study was carried out at the laboratory of Biotechnology Research & Development Institute, Can Tho University to confirm the identification of two entomopathogenic fungi collected from vegetable crops in 4 provinces of the Mekong delta using PCR technique. Five isolates from An Giang (AG), Can Tho (CT), Vinh Long (VL) and Soc Trang (ST) were identified belongs to Metarhizium anisopliae Sorokin (Ma) and Beauveria bassianaVuillemin (Bb). PCR products of 3 Metarhizium anisopliae isolates namely Ma-AG, Ma-VL, Ma-CT and 2 isolates of Beauveria bassiana, Bb-CT and Bb-ST showed band 420 bps and 540 bps respectively with 2 pairs of specific primers: Mac spF, Mac spR for Metarhizium anisopliaeand Bebas spF, Bebas spR for Beauveria bassiana fungi. The PCR analysis confirms the morphological identification of these 5 isolates of insect-pathogen fungi.

Keywords: entomopathogenic fungi, PCR, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana

Title: Identification of entomopathogenic fungi, Metarhizium anisopliae Sorokin andBeauveria bassiana Vuillemin in Mekong delta based on PCR method

TóM TắT

Thí nghiệm được thực tại Viện Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại học Cần Thơ nhằm định danh một số chủng nấm ký sinh côn trùng có triển vọng ở trên nhóm rau ăn lá ở bốn tỉnh bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng phương pháp PCR. Kết quả đã phân lập được 5 chủng nấm ký sinh côn trùng từ hai loài nấm Metarhizium anisopliae Sorok., Beauveria bassiana Vuill. trên một số loài sâu bị nhiễm bệnh từ 4 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Trong đó, các chủng nấm được kiểm chứng bằng phương pháp PCR với 2 cặp mồi đặc hiệu Mac spF-Mac spR (đối với nấm Metarhizium anisopliae) và Bebas spF-Bebas spR (đối với nấm Beauveria bassiana). Sản phẩm PCR của 3 chủng nấm xanh Ma-AG, Ma-VL, Ma-CT là những băng màu có kích thước 420 kb và của 2 chủng nấm trắng Bb-CT, Bb-ST là 540 kb. Điều này chứng tỏ chúng đều cùng thuộc loài Metarhizium anisopliae Sorok. và Beauveria bassiana Vuill.  

Từ khóa: nấm ký sinh, PCR, Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana

Các bài báo khác
Q1 (2017) Trang: 351-354
Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10, Huế, tháng 10/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...