Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 248-253
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted to determine rice yields under different seeding rates in the 2010-Summer-Auturmn crop in Phung Hiep district, Hau Giang province. Experiments were arranged according to Randomized Complete Block Design with 3 replications, including 4 treatments: SH 50 (row seeding 50kg/ha), SH 100 (row seeding 100kg/ha), SL (broadcast 100 kg/ha) and SL 200 (broadcast 200 kg/ha). Results indicated that all the row seeding with 50, 100 kg/ha and broadcast with 100 kg/ha (6.65, 6.79 and 6.08 tons/ha) produced higher yields than broadcast with 200 kg/ha (5.67 tons/ha). Row seeding with 100kg/ha had the highest yield (6.79 tons/ha) equivalent to 19.75% increase in yield compared to SL 200. Row seeding 50 and 100kg/ha have had effective positive  limited damage of nivaparvata lugens, blast disease, mouse and anti fall for rice in the Summer-Auturmn  crop.

Keywords: grain yield, seeding rate, row seeding, broadcast

Title: Effect of seeding rate to rice yield in the Summer-Auturmn 2010 crop at Phung Hiep district, Hau Giang province

TóM TắT

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định năng suất lúa khi gieo sạ ở các mật độ khác nhau trong vụ Hè Thu 2010 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, gồm các nghiệm thức: SH 50 (sạ hàng mật độ 50 kg/ha), SH 100 (sạ hàng mật độ 100 kg/ha), SL 100 (sạ lan mật độ 100 kg/ha) và SL 200 (sạ lan mật độ 200 kg/ha). Kết quả thí nghiệm cho thấy sạ hàng ở mật độ 50, 100 kg/ha và sạ lan mật độ 100 kg/ha (6,56, 6,79 và 6,08 tấn/ha) đều cho năng suất cao hơn sạ lan ở mật độ 200 kg/ha (5,67 tấn/ha). Trong đó, sạ hàng mật độ 100 kg/ha có năng suất cao nhất (6,79 tấn/ha) và tăng năng suất đến 19,75% so với nghiệm thức sạ lan 200 kg/ha (SL 200). Trong vụ Hè Thu, sạ hàng mật độ 50 và 100 kg/ha đều có tác dụng tích cực trong việc hạn chế sự gây hại của rầy nâu, bệnh đạo ôn, chuột và chống đỗ ngã cho cây lúa.

Từ khóa: năng suất, mật độ sạ, sạ hàng, sạ lan

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 142-150
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...