Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 11-19
Tải về

ABSTRACT

Study have two parts: studying in characterization of fruit sap at harvest three times 7 a.m, 11 a.m, and 15 p.m, and cleaning stuck sap on skin by water, detergent, Ca(OH)2 and CaCO3. The results showed that the sap content exuded from peduncle of Chau Nghe mango fruit varied harvest time of day. Harvest in the morning had the most sap content (1,33 g sap/kg fruit), and the least in the evening (0,55 g sap/kg fruit). Sapburn on Chau Nghe mango skin was not significant (2-3%). Water, detergent, Ca(OH)2 and CaCO3 cleaned sap on skin completely, right after harvest fruit. Using water to clean sap stuck on skin after 48 hours was also good. The best time to clean fruit by water was not more than 24 hours after the sap stuck on the skin. The time of cleaning was in 10 minutes. All methods did not affect skin color, firmness, pH, and total solid solution of fruit.

Keywords: Sap content, sapburn, treatment stuck sap

Title: Characterization of sap and treatment method stuck sap on mango skin in    Chau Nghe

TóM TắT

Thí nghiệm gồm hai phần: khảo sát đặc tính của nhựa trái xoài Châu Nghệ ở 3 thời điểm thu hoạch trái trong ngày 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 15 giờ chiều và xử lý vết nhựa dính trên vỏ trái bằng nước, chất tẩy, Ca(OH)2 và CaCO3. Kết quả cho thấy thu trái vào buổi sáng có hàm lượng nhựa chảy ra từ cuống nhiều nhất (1,33 g nhựa/kg trái) và thấp nhất khi thu hoạch trái vào buổi chiều (0,55 g nhựa/kg trái). Nhựa của trái xoài Châu Nghệ gây cháy nhựa trên vỏ trái gần như không đáng kể (2-3%). Nước, chất tẩy, Ca(OH)2 và CaCO3 đều rửa sạch vết nhựa dính trên vỏ trái ngay sau khi dính nhựa. Dùng nước rửa vết nhựa dính trên vỏ trái sau 48 giờ vẫn cho hiệu quả. Rửa tốt nhất là khi vết nhựa dính trên vỏ trái không quá 24 giờ. Thời gian rửa tốt nhất là 10 phút. Các cách xử lý không làm thay đổi màu sắc vỏ trái, độ cứng thịt trái, pH và tổng chất rắn hòa tan của dịch trái.

Từ khóa: hàm lượng nhựa, cháy nhựa, xử lý vết nhựa, xoài Châu Nghệ (Mangifera indica L)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...