Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 20-27
Tải về

ABSTRACT

In order to increase the yield and quality of Chau Nghe mango fruits, an experiment was arranged in randomized complete block design in Cang Long District, Tra Vinh province with 6 replications and 7 treatments which consists of 1 control and 6 were combination of 3 forms of K (KCl, KNO3 and K2SO4) and 2 concentrations (2 and 4 g/l). The K solution was sprayed on leaves and fruits. Results showed that spraying KNO3 at concentration of 2 g/l at preharvest increased the quality of Chau Nghe mango fruits and obtained the highest yield (111,4 kg/tree). The income of the treatment of 2 g/l KNO3 was higher than control treatment (raising 272.000 VNĐ/tree) and the cost of production was not high compared with other treatments (raising 49.600 VNĐ/tree) and the fruit ripening was delayed by 4 days compared with control. 

Keywords: Chau Nghe mango, preharvest, postharvest, KCl, KNO3, K2SO4, foliar application

Title: Effects of foliar application of potassium at pre-harvest on yield and quality of Chau Nghe mango fruit at post-harvest

TóM TắT

Để gia tăng năng suất và phẩm chất xoài Châu Nghệ, một thí nghiệm được thực theo thể thức khối hoàn toàn ngẩu nhiên tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với 7 nghiệm thức gồm 1 nghiệm thức đối chứng và 6 nghiệm thức phun KCl, KNO3 và K2SO4 ở 2 nồng độ là 2 và 4 g/l. Thí nghiệm có 6 lần lặp lại. Phân được phun qua lá và trái 2 tuần một lần, kể từ 1 tuần sau khi đậu trái đến trước khi thu hoạch 2 tuần, trên cây xoài Châu Nghệ 12 năm tuổi. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun KNO3 nồng độ 2 g/l trước thu hoạch đã làm tăng phẩm chất trái xoài Châu Nghệ và cho năng suất cao nhất (111,4 kg/cây). Phun KNO3 ở nồng độ 2 g/l cho lợi nhuận tăng thêm cao nhất (272.000 đồng/cây) và chi phí tăng thêm chỉ ở mức trung bình (49.600 đồng/cây) so với các nghiệm thức xử lý khác, đồng thời cũng làm cho trái chín chậm hơn 4 ngày so với đối chứng.

Từ khóa: Xoài Châu Nghệ, Trước thu hoạch, sau thu hoạch, KCl, KNO3 và K2SO4, phun lá

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...