Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 158-166
Tải về

ABSTRACT

This research aimed at studying the preparation procedure of crude papain powder from fresh papaya latex. Suitable conditions for drying of the fresh papaya latex were spray-drying at 65oC within 10 hours, and the dried papaya latex obtained could be preserved for a period of 9 months at 5oC. Water was the best solvent for the extraction of enzyme papain from the dried latex with a ratio of 20ml water per gram dried latex. Different solutions such as 5% Sorbitol, 5% sucrose, 3% manitol, 3% or 4% maltodextrin could be used for the protection of papain activity during freezed-drying. In spray-drying the papain enzyme activity remained unchanged at the temperature of 100oC in the presence of 4% maltodextrin. The obtained crude papain enzyme powder could be preserved for a period of 6 months at 5oC.

Keywords: papaya latex, papain, maltodextrin, freezed drying, sprayed-drying

Title: Studying the preparation procedure of crude papain powder from papaya latex

TóM TắT

Đề tài nhằm nghiên cứu qui trình điều chế bột papain thô từ nhựa đu đủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sấy phun nhựa đu đủ tươi ở nhiệt độ 65oC trong 10 giờ. Nhựa đu đủ khô có thể bảo quản ở 5oC trong 9 tháng. Nước cất là dung môi thích hợp để trích ly enzyme papain thô từ nhựa đu đủ khô với tỉ lệ 20ml nước trên 1g nhựa khô. Các dung dịch  như 5% sorbitol, 5% sucrose, 3% manitol hay 4% maltodextrin có thể bảo vệ enzyme không mất hoạt tính trong quá trình đông khô. Trong điều kiện sấy phun enzyme papain bền về mặt hoạt tính ở nhiệt độ 100°C với sự hiện diện của maltodextrin 4% (w/v).  Bột enzyme papain thô thành phẩm có thể bảo quản trong khoảng thời gian 6 tháng ở 5°C.

Từ khóa: nhựa đu đủ, papain, maltodextrin, đông khô, sấy phun

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...